Tìm thấy 55 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ chuyển dịch cây xanh đô thị.
Mức độ 4
Sở Xây dựng
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuât
Mức độ 4
2
Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III của cá nhân người nước ngoài
Mức độ 4
Sở Xây dựng
Hoạt Động Xây Dựng
Mức độ 4
3
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III
Mức độ 4
Sở Xây dựng
Hoạt Động Xây Dựng
Mức độ 4
4
Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
Mức độ 4
Sở Xây dựng
Hoạt Động Xây Dựng
Mức độ 4
5
Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, III
Mức độ 4
Sở Xây dựng
Hoạt Động Xây Dựng
Mức độ 4
6
Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, III
Mức độ 4
Sở Xây dựng
Hoạt Động Xây Dựng
Mức độ 4
7
Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C
Mức độ 4
Sở Xây dựng
Hoạt Động Xây Dựng
Mức độ 4
8
Cấp giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C
Mức độ 4
Sở Xây dựng
Hoạt Động Xây Dựng
Mức độ 4
9
Cấp giấy phép xây dựng mới công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
Mức độ 4
Sở Xây dựng
Hoạt Động Xây Dựng
Mức độ 4
10
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp)
Mức độ 4
Sở Xây dựng
Hoạt Động Xây Dựng
Mức độ 4
11
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng)
Mức độ 4
Sở Xây dựng
Hoạt Động Xây Dựng
Mức độ 4
12
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp)
Mức độ 4
Sở Xây dựng
Hoạt Động Xây Dựng
Mức độ 4
13
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng)
Mức độ 4
Sở Xây dựng
Hoạt Động Xây Dựng
Mức độ 4
14
Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
Mức độ 4
Sở Xây dựng
Hoạt Động Xây Dựng
Mức độ 4
15
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
Mức độ 4
Sở Xây dựng
Hoạt Động Xây Dựng