Tìm thấy 27 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Quyết định Bán tài sản công
Mức độ 4
Sở Tài chính
Quản lý Công sản
Mức độ 4
2
Quyết định Thanh lý tài sản công
Mức độ 4
Sở Tài chính
Quản lý Công sản
Mức độ 4
3
Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
Mức độ 4
Sở Tài chính
Quản lý Công sản
Mức độ 4
4
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công
Mức độ 4
Sở Tài chính
Quản lý Công sản
Mức độ 4
5
Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công
Mức độ 4
Sở Tài chính
Quản lý Công sản
Mức độ 4
6
Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư.
Mức độ 4
Sở Tài chính
Quản lý Công sản
Mức độ 4
7
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước
Mức độ 4
Sở Tài chính
Quản lý Công sản
Mức độ 4
8
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Mức độ 4
Sở Tài chính
Quản lý Công sản
Mức độ 4
9
Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
Mức độ 4
Sở Tài chính
Quản lý Công sản
Mức độ 4
10
Quyết định tiêu hủy tài sản công
Mức độ 4
Sở Tài chính
Quản lý Công sản
Mức độ 4
11
Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án.
Mức độ 4
Sở Tài chính
Quản lý Công sản
Mức độ 4
12
Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại
Mức độ 4
Sở Tài chính
Quản lý Công sản
Mức độ 4
13
Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc
Mức độ 4
Sở Tài chính
Quản lý Công sản
Mức độ 4
14
Quyết định điều chuyển tài sản công
Mức độ 4
Sở Tài chính
Quản lý Công sản
Mức độ 4
15
Thủ tục Mua hóa đơn lẻ
Mức độ 4
Sở Tài chính
Quản lý Công sản