Tìm thấy 88 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Thủ tục Tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động.
Mức độ 4
Sở Nội vụ
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Mức độ 3
2
Thi tuyển công chức
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Mức độ 3
3
Thi tuyển viên chức
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Mức độ 3
4
Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Mức độ 3
5
Thủ tục thi nâng ngạch công chức
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Mức độ 3
6
Thủ tục tiếp nhận vào công chức (Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020).
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Mức độ 3
7
Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Mức độ 3
8
Xét tuyển viên chức
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Mức độ 3
9
Phân loại đơn vị hành chính cấp xã
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Chính quyền địa phương
Mức độ 3
10
Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Chính quyền địa phương
Mức độ 3
11
Giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
Mức độ 3
12
Thành lập tổ chức Thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
Mức độ 3
13
Xác nhận phiên hiệu Thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
Mức độ 4
14
Sáp nhập, hợp nhất, chia tách Quỹ
Mức độ 4
Sở Nội vụ
Tổ chức phi chính phủ
Mức độ 4
15
Thủ tục cho phép Quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động
Mức độ 4
Sở Nội vụ
Tổ chức phi chính phủ