Tìm thấy 106 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Mức độ 4
2
Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Mức độ 4
3
Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Mức độ 4
4
Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Mức độ 4
5
Thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Mức độ 4
6
Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 4
7
Cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 4
8
Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 4
9
Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 4
10
Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 4
11
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 4
12
Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 4
13
Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 4
14
Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 4
15
Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam