Tìm thấy 82 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường tỉnh đang khai thác.
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
2
Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối vào quốc lộ, đường tỉnh.
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
3
Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh đang khai thác
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
4
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
5
Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác.
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
6
Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện.
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
7
Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
8
Cấp Giấy phép loại A hoặc giấy phép loại B, C lần đầu trong năm
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
9
Cấp Giấy phép vận tải loại B, C, F, G từ lần thứ 2 trở đi trong năm
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
10
Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
11
Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
12
Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng.
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
13
Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng.
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
14
Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện.
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
15
Cấp lại Giấy phép vận tải loại A, B, C, D, E, F, G
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ