Tìm thấy 308 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Bồi thường nhà nước
Mức độ 4
2
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
3
Phục hồi danh dự (cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện Thanh Liêm
Bồi thường nhà nước
Mức độ 4
4
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
5
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
6
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
7
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
8
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
9
Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
10
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
11
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
12
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
13
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
14
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
15
Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Bảo trợ xã hội