Tìm thấy 340 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Bồi thường nhà nước
Mức độ 4
2
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
3
Thủ tục phục hồi danh dự
Mức độ 3
UBND Huyện Thanh Liêm
Bồi thường nhà nước
Mức độ 4
4
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
5
Thủ tục Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
6
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
7
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
8
Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
9
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện.
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Công Thương
Mức độ 4
10
Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Công Thương
Mức độ 4
11
Cấp bổ sung, sửa Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Công Thương
Mức độ 4
12
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Công Thương
Mức độ 4
13
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Công Thương
Mức độ 4
14
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Công Thương
Mức độ 4
15
Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
Mức độ 4
UBND Huyện Thanh Liêm
Công Thương