Mức độ 3  Xác nhận phiên hiệu Thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

Ký hiệu thủ tục: 2.001683.000.00.00.H25
Lượt xem: 54
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện
  • Ủy ban nhân dân tỉnh.
  • Sở Nội vụ (tham mưu).

 

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp đến Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh để đề nghị Sở Nội vụ xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hoặc trả lời bằng văn bản việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh  Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, qua đường bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Trong thời hạn 24 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong. 


Lệ phí


Không


Phí


Không có.


Căn cứ pháp lý


  • Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.


  • Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa xác định phiên hiệu (Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 11). 


  • Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ đến Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh.
  • Bước 2: Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và có văn bản gửi Sở Nội vụ xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
  • Bước 3: Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nội vụ thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong (đối với trường hợp có đủ hồ sơ) hoặc trả lời bằng văn bản (đối với trường hợp không đủ hồ sơ).
  • Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định hoặc trả lời bằng văn bản việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

 

  • Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.
  • Các giấy tờ cần thiết (bản chính hoặc bản sao) theo tiêu chí quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Chương II Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.

 

File mẫu:

Không