Mức độ 3  Phân loại đơn vị hành chính cấp xã

Ký hiệu thủ tục: 1.000989.000.00.00.H25
Lượt xem: 75
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính là Sở Nội vụ tỉnh.

Thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Chính quyền địa phương
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, qua đường bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Trong thời hạn 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã. 


Lệ phí


Không


Phí


Không có


Căn cứ pháp lý


- Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính


  • Bước 1: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp mình, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, thông qua gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.
  • Bước 2: Phòng Nội vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra hồ sơ của Uỷ ban nhân dân cấp xã; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.
  • Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện nộp trực tiếp hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã tại Trung tâm Phục vụ  hành chính công.
  • Bước 4: Sở Nội vụ thẩm định trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã.
  • Bước 5: Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định.
  • Bước 6: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Nội vụ.

 

  • Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã đối với việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã;

  • Báo cáo thuyết minh đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính;
  • Bảng thống kê số liệu tiêu chuẩn làm cơ sở xác định các tiêu chuẩn;
  • Bản đồ xác định vị trí đơn vị hành chính được phân loại;

- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận về tiêu chuẩn của yếu tố đặc thù.

 

File mẫu:

Không