Mức độ 3  Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác

Ký hiệu thủ tục: BHXH_004
Lượt xem: 155
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: BHXH huyện nơi chi trả và BHXH tỉnh/huyện nơi chuyển đến.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội
Cách thức thực hiện

1. Người lao động lựa chọn nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

- Qua giao dịch điện tử;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC các huyện.

2. Người lao động nhận trợ cấp bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp tại cơ quan BHXH (đối với nhận trợ cấp một lần) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Thực hiện ngay khi tiếp nhận hồ sơ


Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Thông báo của cơ quan BHXH (Mẫu số 23-HSB)


Lệ phí


Không


Phí


không


Căn cứ pháp lý


- Luật BHXH số 58/2014/QH13;- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP;- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP;- Nghị định số 33/2016/NĐ-CP;- Nghị định số 166/2016/NĐ-CP;- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH;- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH;- Quyết định 838/QĐ-BHXH;- Quyết định số 595/QĐ-BHXH;  - Quyết định số 166/QĐ-BHXH.


Bước 1

1.1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: nộp đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

1.2. Người đang chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: nộp đơn đề nghị chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho BHXH tỉnh/huyện nơi đang quản lý hồ sơ chờ.

1.3.Trường hợp giao dịch điện tử: Người lao động đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN, trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

      Bước 2:

2.1 BHXH tỉnh/huyện nơi chuyển đi:

- Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: Tiếp nhận hồ sơ từ người hưởng, lập Thông báo theo mẫu số 23-HSB trả người hưởng;

2.2. BHXH tỉnh/huyện nơi chuyển đến:

-  Đối với chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần: Khi nhận được Thông báo chuyển hưởng, cập nhật ngay vào danh sách chi trả và tổ chức chi trả cho người hưởng tại địa điểm nơi người hưởng đăng ký; đồng thời cơ quan BHXH nhắn tin đến người hưởng về thời gian, địa điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

- Đối với di chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng: Khi nhận được hồ sơ di chuyển hưởng, Thông báo cho người chờ hưởng chế độ biết về việc đã tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

        Bước 3

3.1  Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, thẻ BHYT (nếu thuộc đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT) theo thời gian và địa điểm ghi trong Thông báo (Mẫu số 23-HSB);

3.2  Người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng: nhận thông báo về việc đã tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu/trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 15B-HSB)..

Bản chính Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB)

File mẫu:

  • Bản chính Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB); Tải về

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có yêu cầu chuyển nơi hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng;

- Người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có yêu cầu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đến nơi cư trú tại địa bàn khác.