Mức độ 4  Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Ký hiệu thủ tục: 2.000744.000.00.00.H25
Lượt xem: 728
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã * Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội cựu chiến binh, cơ quan quân sự cấp huyện, cấp xã; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


01 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


- Chủ tịch UBND cấp xã quyết định hỗ trợ chi phí mai táng trong trường hợp cần thiết;
- Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hỗ trợ chi phí mai táng trường hợp cần thiết nhưng UBND cấp xã thiếu nguồn lực;
- Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định hỗ trợ chi phí mai táng trường hợp cần thiết nhưng UBND cấp huyện thiếu nguồn lực.

Lệ phí


Không

Phí


 Không

Căn cứ pháp lý


- Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 ban hành Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hộ;
- Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hiệu lực ngày 1/1/2015.
 

- Khi có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác, cơ quan, tổ chức, gia đình hoặc cá nhân trực tiếp mai táng làm hồ sơ theo quy định, nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã.

          - Trong thời hạn 01 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của cơ quan, tổ chức, gia đình hoặc cá nhân trực tiếp mai táng, Hội đồng xét duyệt thống nhất danh sách, mức hỗ trợ chi phí mai táng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.

          - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hỗ trợ chi phí mai táng ngay những trường hợp cấp thiết. Trường hợp thiếu nguồn lực thì có văn bản đề nghị trợ giúp gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

          - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ.

          - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ. Trường hợp thiếu nguồn lực thì có văn bản đề nghị trợ giúp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp thiếu nguồn lực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Thành phần hồ sơ bao gồm: - Mẫu đơn đề nghị Hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội - Giấy chứng tử bản phô tô không cần công chứng kèm bản chính để đối chiếu

File mẫu:

  • + Mẫu đơn đề nghị Hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội Tải về

Người chết là đối tượng bảo trợ xã hội.