Mức độ 4  Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Ký hiệu thủ tục: CT_XA_002
Lượt xem: 274
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công Thương
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (Cấp lại lần thứ…).


Lệ phí


Không


Phí


không


Căn cứ pháp lý


- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.


-

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã, phường, thị trấn hoặc qua đườngbưu điện.

          + Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;

          + Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

          + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc UBND xã, phường,thị trấn tổ chức kiểm tra, thẩm định, Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại; nếu từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

- Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực hồ sơ gồm: + Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại theo mẫu tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ; + Bản sao Hợp đồng mua bán giữa tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký sản xuất rượu thủ công và doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu - Trường hợp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy + Giấy đăng ký cấp lại theo mẫu tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT. + Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

File mẫu:

  • Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại theo mẫu tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT Tải về
  • Giấy đăng ký cấp lại(theo mẫu Phụ lục 18 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ) Tải về

Đối với trường hợp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại, hết hạn: Trước thời hạn hết hiệu lực của Giấy xác nhận 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại trong trường hợp tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại như đối với trường hợp cấp mới