Mức độ 4  Thủ tục Tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động.

Ký hiệu thủ tục: CC001
Lượt xem: 1890
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Nội vụ

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, qua đường bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.   


Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


- Quyết định hành chính.- Văn bản chấp thuận. 


Lệ phí


Không

Phí


Không

Căn cứ pháp lý


- Luật Cán bộ, công chức năm 2008;- Luật viên chức năm 2010;- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức năm 2019;- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 


- Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở Nội vụ - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, qua đường bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng (nếu có). Nếu gửi qua đường bưu chính, thời gian được tính từ ngày xác nhận đến trên văn bản.  

- Bước 2: Phòng CCVC thẩm định trình lãnh đạo quyết định;

- Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ - Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc đăng ký nhận qua đường bưu chính công ích .

 

- Đơn;

- Bản khai sơ yếu lý lịch (mẫu 2C) do cơ quan thẩm quyền quản lý, sử dụng, xác nhận;

- Quyết định tuyển dụng và Quyết định lương hiện hưởng;

- Văn bản của cơ quan thẩm quyền quản lý, sử dụng công chức, viên chức đồng ý cho chuyển công tác;

- Văn bản của cơ quan thẩm quyền quản lý, sử dụng công chức, viên chức đồng ý tiếp nhận;

  - Trường hợp xin chuyển về cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thì cơ quan sử dụng công chức, viên chức phải còn chỉ tiêu biên chế và người xin chuyển về phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm.

- Trường hợp xin cấp giấy đi liên hệ công tác chỉ cần Hồ sơ theo các (mục 1,2,3,4). Sau khi có văn bản của cơ quan thẩm quyền quản lý, sử dụng công chức, viên chức đồng ý tiếp nhận (mục 5) thì bổ sung vào nội dung hồ sơ nêu trên

 

File mẫu:

  • Đơn; Tải về
  • Bản khai sơ yếu lý lịch (mẫu 2C) do cơ quan thẩm quyền quản lý, sử dụng, xác nhận; Tải về

Không