Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Cơ quan giải quyết Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Loading...