Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh

Cơ quan giải quyết Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam

Loading...