TRA CỨU VĂN BẢN BAN HÀNH
Cơ quan sử dụng
Loại văn bản
Thời gian ban hành
Tra cứu văn bản ban hành
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Cơ quan sử dụng Trích yếu Tài liệu
1 1275/QĐ-UBND 06/11/2023 UBND Tỉnh Hà Nam UBND Thị xã Duy Tiên Về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam QD_1275_UBND_ho_tich_1700034718.pdf
2 276/QĐ-UBND 08/03/2023 UBND tỉnh Hà Nam Sở Công Thương Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam QD_Cong_bo_Danh_muc_TTHC_So_Cong_Thuong_T323_2_1700039917.pdf
3 1227/QĐ-UBND 26/10/2023 UBND tỉnh Hà Nam Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm, lĩnh vực an toàn lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam QD_cong_bo_DM_TTHC_So_LDTBXH_T10_2023_1700039603.pdf
4 700/QĐ-UBND 27/06/2023 UBND Tỉnh Hà Nam Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam 41_QD_700_cong_bo_DM_TTHC_SNN_27623NN_1700035544.pdf
5 396/QĐ-UBND 07/04/2023 UBND tỉnh Hà Nam Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam qd_396_1700037078.pdf
6 244/QĐ-UBND 27/02/2023 UBND Tỉnh Hà Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua khen thưởng, điện ảnh và văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam Quyet_dinh_cong_khai_TTHC_linh_vuc_thi_dua_linh_vuc_van_hoa_dien_anh_1700036894.pdf