TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘP HỒ SƠ QUA KIOSK
Lĩnh vực

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Đối tượng thực hiện: Cá nhân hoặc tổ chức, doanh nghiệp
Mức độ: 4

Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình

Đối tượng thực hiện: Cá nhân hoặc tổ chức, doanh nghiệp
Mức độ: 4

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Đối tượng thực hiện: Cá nhân hoặc tổ chức, doanh nghiệp
Mức độ: 4

Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương

Đối tượng thực hiện: Cá nhân hoặc tổ chức, doanh nghiệp
Mức độ: 4