Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 10
Tiếp nhận: 96
Giải quyết: 96
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.9%
Đúng hạn: 3.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 18
Mức độ 4: 30
Tiếp nhận: 55
Giải quyết: 53
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 47.2%
Đúng hạn: 52.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 17
Mức độ 4: 72
Tiếp nhận: 22
Giải quyết: 17
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 37
Tiếp nhận: 17
Giải quyết: 16
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93.8%
Đúng hạn: 6.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 104
Tiếp nhận: 2747
Giải quyết: 2674
Trễ hạn: 25
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 0.3%
Trễ hạn: 0.8%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 37
Mức độ 4: 81
Tiếp nhận: 2411
Giải quyết: 2150
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 43
Mức độ 4: 79
Tiếp nhận: 569
Giải quyết: 512
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.6%
Đúng hạn: 9.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 99
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 9602
Giải quyết: 9599
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 92
Tiếp nhận: 424
Giải quyết: 422
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 71.8%
Đúng hạn: 28.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 60
Mức độ 4: 30
Tiếp nhận: 168
Giải quyết: 154
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 58
Tiếp nhận: 51
Giải quyết: 41
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 87.8%
Đúng hạn: 12.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 70
Mức độ 4: 46
Tiếp nhận: 1963
Giải quyết: 1672
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 75%
Đúng hạn: 24.8%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 64
Tiếp nhận: 99
Giải quyết: 98
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 85.7%
Đúng hạn: 14.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 84
Tiếp nhận: 95
Giải quyết: 93
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.7%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 45
Mức độ 4: 74
Tiếp nhận: 77
Giải quyết: 74
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 39
Tiếp nhận: 271
Giải quyết: 250
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.2%
Đúng hạn: 8.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 71
Mức độ 4: 240
Tiếp nhận: 6838
Giải quyết: 6806
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 98.5%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 87
Mức độ 4: 211
Tiếp nhận: 6577
Giải quyết: 6541
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 97.7%
Đúng hạn: 2.2%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 91
Mức độ 4: 209
Tiếp nhận: 6548
Giải quyết: 6542
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 99.3%
Đúng hạn: 0.6%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 91
Mức độ 4: 210
Tiếp nhận: 5067
Giải quyết: 4889
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 83
Mức độ 4: 220
Tiếp nhận: 4639
Giải quyết: 4611
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.1%
Đúng hạn: 5.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 87
Mức độ 4: 212
Tiếp nhận: 4444
Giải quyết: 4407
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 94%
Đúng hạn: 6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%