Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Văn phòng UBND Tỉnh Hà Nam 3 1 0 24 24 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 0 0 27 671 672 0 6 90.5 % 9.5 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 10 41 200 197 0 0 78.7 % 21.3 % 0 %
Sở Nội vụ 0 31 58 128 117 0 0 99.1 % 0.9 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 2 37 93 92 0 1 93.5 % 6.5 % 0 %
Sở Tư pháp 0 7 109 2167 2130 3 1 99 % 0.9 % 0.1 %
Sở Giao thông Vận tải 6 35 71 5923 6141 8 0 96.8 % 3.2 % 0 %
Sở Y tế 4 68 73 1217 1216 1 13 96.8 % 3.1 % 0.1 %
Sở Công thương 0 44 75 16524 16547 1 6 99.6 % 0.4 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 10 42 34 4120 3934 21 23 91 % 8.6 % 0.4 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 1 109 909 915 5 0 28.2 % 71.6 % 0.2 %
Sở Xây dựng 0 2 53 349 348 6 0 84.5 % 14.7 % 0.8 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 49 48 25 3987 3839 2 2 93 % 7 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 48 29 377 377 0 7 59.2 % 40.8 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PTNT 0 20 59 248 248 1 0 95.6 % 4 % 0.4 %
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 0 47 75 196 192 1 0 89.6 % 10.4 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 0 36 13 1664 1703 3 0 98.1 % 1.9 % 0 %
BQL khu Đại học Nam Cao 0 0 0 80 79 9 0 32.9 % 57 % 10.1 %
Thanh tra 0 5 4 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bộ CHQS tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Thanh Liêm 20 57 251 42210 42206 46 31 94.8 % 5.1 % 0.1 %
UBND Thành phố Phủ Lý 19 59 249 41776 41732 111 0 95.9 % 4 % 0.1 %
UBND Thị xã Duy Tiên 18 58 254 36722 36721 12 1 96.5 % 3.5 % 0 %
UBND Huyện Lý Nhân 10 54 263 35771 35866 27 0 95 % 4.9 % 0.1 %
UBND Huyện Kim Bảng 18 58 253 22416 22412 106 0 98.2 % 1.6 % 0.2 %
UBND Huyện Bình Lục 23 57 251 19350 19488 86 72 94.7 % 5.1 % 0.2 %
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Nam 0 9 0 253 263 0 0 95.4 % 4.6 % 0 %
Công an tỉnh 0 0 0 19 2 0 0 100 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 24
Giải quyết: 24
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 27
Tiếp nhận: 671
Giải quyết: 672
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.5%
Đúng hạn: 9.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 41
Tiếp nhận: 200
Giải quyết: 197
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 78.7%
Đúng hạn: 21.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 31
Mức độ 4: 58
Tiếp nhận: 128
Giải quyết: 117
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 37
Tiếp nhận: 93
Giải quyết: 92
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93.5%
Đúng hạn: 6.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 109
Tiếp nhận: 2167
Giải quyết: 2130
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 35
Mức độ 4: 71
Tiếp nhận: 5923
Giải quyết: 6141
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 68
Mức độ 4: 73
Tiếp nhận: 1217
Giải quyết: 1216
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 3.1%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 44
Mức độ 4: 75
Tiếp nhận: 16524
Giải quyết: 16547
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.6%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 42
Mức độ 4: 34
Tiếp nhận: 4120
Giải quyết: 3934
Trễ hạn: 21
Trước hạn: 91%
Đúng hạn: 8.6%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 109
Tiếp nhận: 909
Giải quyết: 915
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 28.2%
Đúng hạn: 71.6%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 53
Tiếp nhận: 349
Giải quyết: 348
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 84.5%
Đúng hạn: 14.7%
Trễ hạn: 0.8%
Mức độ 2: 49
Mức độ 3: 48
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 3987
Giải quyết: 3839
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 93%
Đúng hạn: 7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 48
Mức độ 4: 29
Tiếp nhận: 377
Giải quyết: 377
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 59.2%
Đúng hạn: 40.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 59
Tiếp nhận: 248
Giải quyết: 248
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 95.6%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 47
Mức độ 4: 75
Tiếp nhận: 196
Giải quyết: 192
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 89.6%
Đúng hạn: 10.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 36
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 1664
Giải quyết: 1703
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 80
Giải quyết: 79
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 32.9%
Đúng hạn: 57%
Trễ hạn: 10.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 20
Mức độ 3: 57
Mức độ 4: 251
Tiếp nhận: 42210
Giải quyết: 42206
Trễ hạn: 46
Trước hạn: 94.8%
Đúng hạn: 5.1%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 59
Mức độ 4: 249
Tiếp nhận: 41776
Giải quyết: 41732
Trễ hạn: 111
Trước hạn: 95.9%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 18
Mức độ 3: 58
Mức độ 4: 254
Tiếp nhận: 36722
Giải quyết: 36721
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 96.5%
Đúng hạn: 3.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 54
Mức độ 4: 263
Tiếp nhận: 35771
Giải quyết: 35866
Trễ hạn: 27
Trước hạn: 95%
Đúng hạn: 4.9%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 18
Mức độ 3: 58
Mức độ 4: 253
Tiếp nhận: 22416
Giải quyết: 22412
Trễ hạn: 106
Trước hạn: 98.2%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 57
Mức độ 4: 251
Tiếp nhận: 19350
Giải quyết: 19488
Trễ hạn: 86
Trước hạn: 94.7%
Đúng hạn: 5.1%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 253
Giải quyết: 263
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.4%
Đúng hạn: 4.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 19
Giải quyết: 2
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%