Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Văn phòng Uỷ ban nhân dân 0 4 0 10 10 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 0 0 25 91 91 0 2 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 1 21 29 37 34 0 0 85.3 % 14.7 % 0 %
Sở Nội vụ 0 38 51 11 22 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 19 18 9 8 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tư pháp 0 15 101 740 522 10 0 96.2 % 1.5 % 2.3 %
Sở Giao thông vận tải 0 70 45 1619 1575 7 0 96.8 % 3.2 % 0 %
Sở Y tế 0 76 69 330 313 0 1 96.5 % 3.5 % 0 %
Sở Công Thương 0 97 22 4492 4421 0 1 99.9 % 0.1 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 0 65 22 727 933 219 3 62.6 % 6.3 % 31.1 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 18 92 286 283 1 0 53.7 % 46.3 % 0 %
Sở Xây dựng 0 0 55 47 76 0 0 92.1 % 7.9 % 0 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0 76 46 650 737 2 3 92.5 % 7.5 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PTNT 0 2 72 51 52 2 0 94.2 % 1.9 % 3.9 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 49 28 51 52 0 4 53.8 % 46.2 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 86 41 39 38 3 0 78.9 % 18.4 % 2.7 %
Ban Quản lý các KCN 0 15 34 213 223 0 2 98.2 % 1.8 % 0 %
Thanh tra tỉnh 0 5 4 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
BQL khu Đại học Nam Cao 0 0 0 0 1 0 0 0 % 0 % 100 %
Bộ CHQS tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Thanh Liêm 0 118 204 5458 5492 4 12 93.7 % 6.2 % 0.1 %
UBND Thành phố Phủ Lý 0 111 209 3876 4258 7 0 88.8 % 1.7 % 9.5 %
UBND Thị xã Duy Tiên 0 87 236 3387 3386 2 0 98.3 % 1.7 % 0 %
UBND Huyện Lý Nhân 0 117 204 3221 3187 0 0 93.6 % 6.4 % 0 %
UBND Huyện Bình Lục 0 120 205 2602 2716 9 10 94.7 % 5.1 % 0.2 %
UBND Huyện Kim Bảng 0 125 199 2200 2195 2 0 98.7 % 1.2 % 0.1 %
Công an tỉnh 0 0 0 3 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bảo hiểm xã hội tỉnh 0 9 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 10
Giải quyết: 10
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 91
Giải quyết: 91
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 29
Tiếp nhận: 37
Giải quyết: 34
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 85.3%
Đúng hạn: 14.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 38
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 11
Giải quyết: 22
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 19
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 9
Giải quyết: 8
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 101
Tiếp nhận: 740
Giải quyết: 522
Trễ hạn: 10
Trước hạn: 96.2%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 2.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 70
Mức độ 4: 45
Tiếp nhận: 1619
Giải quyết: 1575
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 76
Mức độ 4: 69
Tiếp nhận: 330
Giải quyết: 313
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.5%
Đúng hạn: 3.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 97
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 4492
Giải quyết: 4421
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.9%
Đúng hạn: 0.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 65
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 727
Giải quyết: 933
Trễ hạn: 219
Trước hạn: 62.6%
Đúng hạn: 6.3%
Trễ hạn: 31.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 18
Mức độ 4: 92
Tiếp nhận: 286
Giải quyết: 283
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 53.7%
Đúng hạn: 46.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 55
Tiếp nhận: 47
Giải quyết: 76
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92.1%
Đúng hạn: 7.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 76
Mức độ 4: 46
Tiếp nhận: 650
Giải quyết: 737
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 92.5%
Đúng hạn: 7.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 72
Tiếp nhận: 51
Giải quyết: 52
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 94.2%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 3.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 49
Mức độ 4: 28
Tiếp nhận: 51
Giải quyết: 52
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 53.8%
Đúng hạn: 46.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 86
Mức độ 4: 41
Tiếp nhận: 39
Giải quyết: 38
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 78.9%
Đúng hạn: 18.4%
Trễ hạn: 2.7%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 34
Tiếp nhận: 213
Giải quyết: 223
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.2%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 118
Mức độ 4: 204
Tiếp nhận: 5458
Giải quyết: 5492
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 93.7%
Đúng hạn: 6.2%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 111
Mức độ 4: 209
Tiếp nhận: 3876
Giải quyết: 4258
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 88.8%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 9.5%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 87
Mức độ 4: 236
Tiếp nhận: 3387
Giải quyết: 3386
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 98.3%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 117
Mức độ 4: 204
Tiếp nhận: 3221
Giải quyết: 3187
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93.6%
Đúng hạn: 6.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 120
Mức độ 4: 205
Tiếp nhận: 2602
Giải quyết: 2716
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 94.7%
Đúng hạn: 5.1%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 125
Mức độ 4: 199
Tiếp nhận: 2200
Giải quyết: 2195
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 98.7%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%