Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Khác
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Văn phòng Uỷ ban nhân dân 0 4 0 14 0 14 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 0 0 10 373 1 372 0 2 97.6 % 2.4 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 1 18 29 217 0 217 2 0 63.6 % 35.9 % 0.5 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 19 18 97 3 94 0 0 97.9 % 2.1 % 0 %
Sở Nội vụ 0 21 68 95 6 89 3 0 96.6 % 0 % 3.4 %
Sở Tư pháp 0 15 102 6231 338 5893 183 1 96 % 1.5 % 2.5 %
Sở Giao thông vận tải 5 32 77 8640 159 8481 35 1 97.9 % 2 % 0.1 %
Sở Y tế 0 73 72 1652 78 1574 8 2 95.5 % 4.4 % 0.1 %
Sở Công Thương 0 97 23 25912 62 25850 0 2 95.3 % 4.7 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 0 59 28 1761 17 1744 229 5 83.5 % 4.4 % 12.1 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 20 92 1466 15 1451 4 0 66.7 % 33.2 % 0.1 %
Sở Xây dựng 0 0 58 334 4 330 1 0 85.8 % 13.9 % 0.3 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0 70 46 3952 174 3778 27 16 83.1 % 16.6 % 0.3 %
Sở Nông nghiệp và PTNT 0 0 81 338 3 335 2 0 96.7 % 2.7 % 0.6 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 14 63 310 1 309 4 4 59.2 % 40.5 % 0.3 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 44 83 273 0 273 4 0 95.2 % 4 % 0.8 %
Ban Quản lý các KCN 0 10 39 1823 19 1804 12 2 75.2 % 24.7 % 0.1 %
Thanh tra tỉnh 0 5 4 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
BQL khu Đại học Nam Cao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bộ CHQS tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thị xã Duy Tiên 4 72 245 28603 14 28589 3 10 98.3 % 1.7 % 0 %
UBND Thành phố Phủ Lý 7 88 220 25554 33 25521 36 0 97 % 2.9 % 0.1 %
UBND Huyện Thanh Liêm 5 92 219 23233 24 23209 32 20 96.8 % 3.1 % 0.1 %
UBND Huyện Lý Nhân 3 86 229 18564 46 18518 46 2 95.4 % 4.6 % 0 %
UBND Huyện Bình Lục 7 90 220 14116 8 14108 17 21 95.4 % 4.6 % 0 %
UBND Huyện Kim Bảng 7 91 221 14032 2 14030 10 1 98.1 % 1.9 % 0 %
Công an tỉnh 0 0 1 2 2 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bảo hiểm xã hội tỉnh 0 9 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Khác: 0
Một phần: 4
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 14
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 14
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 10
Tiếp nhận: 373
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 372
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.6%
Đúng hạn: 2.4%
Trễ hạn: 0%
Khác: 1
Một phần: 18
Toàn trình: 29
Tiếp nhận: 217
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 217
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 63.6%
Đúng hạn: 35.9%
Trễ hạn: 0.5%
Khác: 0
Một phần: 19
Toàn trình: 18
Tiếp nhận: 97
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 94
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 21
Toàn trình: 68
Tiếp nhận: 95
Đang xử lý: 6
Trả kết quả: 89
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 96.6%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 3.4%
Khác: 0
Một phần: 15
Toàn trình: 102
Tiếp nhận: 6231
Đang xử lý: 338
Trả kết quả: 5893
Trễ hạn: 183
Trước hạn: 96%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 2.5%
Khác: 5
Một phần: 32
Toàn trình: 77
Tiếp nhận: 8640
Đang xử lý: 159
Trả kết quả: 8481
Trễ hạn: 35
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0.1%
Khác: 0
Một phần: 73
Toàn trình: 72
Tiếp nhận: 1652
Đang xử lý: 78
Trả kết quả: 1574
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 95.5%
Đúng hạn: 4.4%
Trễ hạn: 0.1%
Khác: 0
Một phần: 97
Toàn trình: 23
Tiếp nhận: 25912
Đang xử lý: 62
Trả kết quả: 25850
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.3%
Đúng hạn: 4.7%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 59
Toàn trình: 28
Tiếp nhận: 1761
Đang xử lý: 17
Trả kết quả: 1744
Trễ hạn: 229
Trước hạn: 83.5%
Đúng hạn: 4.4%
Trễ hạn: 12.1%
Khác: 0
Một phần: 20
Toàn trình: 92
Tiếp nhận: 1466
Đang xử lý: 15
Trả kết quả: 1451
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 66.7%
Đúng hạn: 33.2%
Trễ hạn: 0.1%
Khác: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 58
Tiếp nhận: 334
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 330
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 85.8%
Đúng hạn: 13.9%
Trễ hạn: 0.3%
Khác: 0
Một phần: 70
Toàn trình: 46
Tiếp nhận: 3952
Đang xử lý: 174
Trả kết quả: 3778
Trễ hạn: 27
Trước hạn: 83.1%
Đúng hạn: 16.6%
Trễ hạn: 0.3%
Khác: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 81
Tiếp nhận: 338
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 335
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 96.7%
Đúng hạn: 2.7%
Trễ hạn: 0.6%
Khác: 0
Một phần: 14
Toàn trình: 63
Tiếp nhận: 310
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 309
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 59.2%
Đúng hạn: 40.5%
Trễ hạn: 0.3%
Khác: 0
Một phần: 44
Toàn trình: 83
Tiếp nhận: 273
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 273
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 95.2%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 0.8%
Khác: 0
Một phần: 10
Toàn trình: 39
Tiếp nhận: 1823
Đang xử lý: 19
Trả kết quả: 1804
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 75.2%
Đúng hạn: 24.7%
Trễ hạn: 0.1%
Khác: 0
Một phần: 5
Toàn trình: 4
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 4
Một phần: 72
Toàn trình: 245
Tiếp nhận: 28603
Đang xử lý: 14
Trả kết quả: 28589
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 98.3%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 0%
Khác: 7
Một phần: 88
Toàn trình: 220
Tiếp nhận: 25554
Đang xử lý: 33
Trả kết quả: 25521
Trễ hạn: 36
Trước hạn: 97%
Đúng hạn: 2.9%
Trễ hạn: 0.1%
Khác: 5
Một phần: 92
Toàn trình: 219
Tiếp nhận: 23233
Đang xử lý: 24
Trả kết quả: 23209
Trễ hạn: 32
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 3.1%
Trễ hạn: 0.1%
Khác: 3
Một phần: 86
Toàn trình: 229
Tiếp nhận: 18564
Đang xử lý: 46
Trả kết quả: 18518
Trễ hạn: 46
Trước hạn: 95.4%
Đúng hạn: 4.6%
Trễ hạn: 0%
Khác: 7
Một phần: 90
Toàn trình: 220
Tiếp nhận: 14116
Đang xử lý: 8
Trả kết quả: 14108
Trễ hạn: 17
Trước hạn: 95.4%
Đúng hạn: 4.6%
Trễ hạn: 0%
Khác: 7
Một phần: 91
Toàn trình: 221
Tiếp nhận: 14032
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 14030
Trễ hạn: 10
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 2
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 9
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%