Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Văn phòng UBND Tỉnh Hà Nam 4 0 0 9 1 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 0 0 27 392 393 0 6 90.3 % 9.7 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 17 34 133 131 0 0 81.7 % 18.3 % 0 %
Sở Nội vụ 0 31 58 85 83 0 0 98.8 % 1.2 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 2 35 67 64 0 0 92.2 % 7.8 % 0 %
Sở Tư pháp 12 7 109 1800 1787 3 0 99.5 % 0.4 % 0.1 %
Sở Giao thông Vận tải 7 39 43 3727 4007 5 0 95.8 % 4.2 % 0 %
Sở Y tế 3 91 79 819 785 1 11 95.5 % 4.3 % 0.2 %
Sở Công thương 0 84 43 9728 9766 0 2 99.4 % 0.6 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 3 46 36 1905 1600 2 13 84.8 % 15.3 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 106 540 539 4 0 26.5 % 73.1 % 0.4 %
Sở Xây dựng 0 2 53 180 179 3 0 81 % 18.4 % 0.6 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 35 50 30 2472 2474 0 1 91.4 % 8.6 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 48 29 260 247 0 6 61.9 % 38.1 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PTNT 0 20 60 150 153 1 0 94.1 % 5.2 % 0.7 %
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 5 48 69 135 134 1 0 88.1 % 11.9 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 0 36 13 1155 1178 3 0 98.7 % 1.3 % 0 %
BQL khu Đại học Nam Cao 0 8 6 64 61 0 0 27.9 % 72.1 % 0 %
Thanh tra 0 5 4 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bộ CHQS tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thành phố Phủ Lý 22 60 285 26172 26138 69 0 95.3 % 4.5 % 0.2 %
UBND Huyện Thanh Liêm 40 61 283 25360 25355 41 27 95.6 % 4.3 % 0.1 %
UBND Huyện Lý Nhân 36 70 284 24447 24501 0 0 94.7 % 5.3 % 0 %
UBND Thị xã Duy Tiên 26 69 290 17389 17389 11 1 96.6 % 3.4 % 0 %
UBND Huyện Kim Bảng 24 93 284 13754 13744 76 0 97.4 % 2.4 % 0.2 %
UBND Huyện Bình Lục 24 66 284 13101 13236 71 24 94.5 % 5.3 % 0.2 %
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Nam 0 9 0 252 262 0 0 95.8 % 4.2 % 0 %
Công an tỉnh 0 1 0 8 2 0 0 100 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 9
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 27
Tiếp nhận: 392
Giải quyết: 393
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.3%
Đúng hạn: 9.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 17
Mức độ 4: 34
Tiếp nhận: 133
Giải quyết: 131
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 81.7%
Đúng hạn: 18.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 31
Mức độ 4: 58
Tiếp nhận: 85
Giải quyết: 83
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.8%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 35
Tiếp nhận: 67
Giải quyết: 64
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92.2%
Đúng hạn: 7.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 12
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 109
Tiếp nhận: 1800
Giải quyết: 1787
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 99.5%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 39
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận: 3727
Giải quyết: 4007
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 95.8%
Đúng hạn: 4.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 91
Mức độ 4: 79
Tiếp nhận: 819
Giải quyết: 785
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 95.5%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 84
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận: 9728
Giải quyết: 9766
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.4%
Đúng hạn: 0.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 46
Mức độ 4: 36
Tiếp nhận: 1905
Giải quyết: 1600
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 84.8%
Đúng hạn: 15.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 106
Tiếp nhận: 540
Giải quyết: 539
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 26.5%
Đúng hạn: 73.1%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 53
Tiếp nhận: 180
Giải quyết: 179
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 81%
Đúng hạn: 18.4%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 35
Mức độ 3: 50
Mức độ 4: 30
Tiếp nhận: 2472
Giải quyết: 2474
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.4%
Đúng hạn: 8.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 48
Mức độ 4: 29
Tiếp nhận: 260
Giải quyết: 247
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 61.9%
Đúng hạn: 38.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 60
Tiếp nhận: 150
Giải quyết: 153
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 94.1%
Đúng hạn: 5.2%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 48
Mức độ 4: 69
Tiếp nhận: 135
Giải quyết: 134
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 88.1%
Đúng hạn: 11.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 36
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 1155
Giải quyết: 1178
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 98.7%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 64
Giải quyết: 61
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 27.9%
Đúng hạn: 72.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 22
Mức độ 3: 60
Mức độ 4: 285
Tiếp nhận: 26172
Giải quyết: 26138
Trễ hạn: 69
Trước hạn: 95.3%
Đúng hạn: 4.5%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 40
Mức độ 3: 61
Mức độ 4: 283
Tiếp nhận: 25360
Giải quyết: 25355
Trễ hạn: 41
Trước hạn: 95.6%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 36
Mức độ 3: 70
Mức độ 4: 284
Tiếp nhận: 24447
Giải quyết: 24501
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.7%
Đúng hạn: 5.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 69
Mức độ 4: 290
Tiếp nhận: 17389
Giải quyết: 17389
Trễ hạn: 11
Trước hạn: 96.6%
Đúng hạn: 3.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 24
Mức độ 3: 93
Mức độ 4: 284
Tiếp nhận: 13754
Giải quyết: 13744
Trễ hạn: 76
Trước hạn: 97.4%
Đúng hạn: 2.4%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 24
Mức độ 3: 66
Mức độ 4: 284
Tiếp nhận: 13101
Giải quyết: 13236
Trễ hạn: 71
Trước hạn: 94.5%
Đúng hạn: 5.3%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 252
Giải quyết: 262
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.8%
Đúng hạn: 4.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 8
Giải quyết: 2
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%