Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Văn phòng UBND Tỉnh Hà Nam 4 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 0 0 27 236 232 0 6 88.8 % 11.2 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 17 40 85 85 0 0 84.7 % 15.3 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 2 35 48 47 0 0 91.5 % 8.5 % 0 %
Sở Nội vụ 0 38 50 45 44 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tư pháp 14 8 106 932 834 1 0 99.6 % 0.2 % 0.2 %
Sở Giao thông Vận tải 7 39 43 2416 2720 4 0 94.2 % 5.8 % 0 %
Sở Y tế 4 91 78 494 485 0 9 95.7 % 4.3 % 0 %
Sở Công thương 0 84 43 5877 5893 0 1 99.2 % 0.8 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 3 46 36 477 250 0 3 74.8 % 25.2 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 106 270 269 0 0 27.5 % 72.5 % 0 %
Sở Xây dựng 0 2 53 105 107 8 0 81.3 % 17.8 % 0.9 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 35 48 30 1232 1203 0 1 90.4 % 9.6 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 49 28 139 139 0 4 63.3 % 36.7 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PTNT 0 11 69 88 89 1 0 95.5 % 3.4 % 1.1 %
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 5 48 69 81 80 1 0 87.5 % 12.5 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 0 36 13 681 694 2 0 98 % 2 % 0 %
BQL khu Đại học Nam Cao 0 8 6 39 37 25 0 24.3 % 2.7 % 73 %
Thanh tra 0 5 4 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bộ CHQS tỉnh 0 36 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Thanh Liêm 94 59 281 16156 16194 37 23 94.9 % 5 % 0.1 %
UBND Huyện Lý Nhân 73 62 283 15789 15859 0 0 94.2 % 5.8 % 0 %
UBND Thành phố Phủ Lý 93 55 278 14780 14767 2 0 95.4 % 4.6 % 0 %
UBND Thị xã Duy Tiên 71 73 287 10336 10327 0 1 96.6 % 3.4 % 0 %
UBND Huyện Bình Lục 80 65 280 7994 8009 43 9 93.7 % 6 % 0.3 %
UBND Huyện Kim Bảng 61 108 275 6845 6844 41 0 97.4 % 2.5 % 0.1 %
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Nam 0 9 0 194 194 0 0 97.9 % 2.1 % 0 %
Công an tỉnh 0 8 0 1 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 27
Tiếp nhận: 236
Giải quyết: 232
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 88.8%
Đúng hạn: 11.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 17
Mức độ 4: 40
Tiếp nhận: 85
Giải quyết: 85
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 84.7%
Đúng hạn: 15.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 35
Tiếp nhận: 48
Giải quyết: 47
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.5%
Đúng hạn: 8.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 38
Mức độ 4: 50
Tiếp nhận: 45
Giải quyết: 44
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 106
Tiếp nhận: 932
Giải quyết: 834
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.6%
Đúng hạn: 0.2%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 39
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận: 2416
Giải quyết: 2720
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 94.2%
Đúng hạn: 5.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 91
Mức độ 4: 78
Tiếp nhận: 494
Giải quyết: 485
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.7%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 84
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận: 5877
Giải quyết: 5893
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.2%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 46
Mức độ 4: 36
Tiếp nhận: 477
Giải quyết: 250
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 74.8%
Đúng hạn: 25.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 106
Tiếp nhận: 270
Giải quyết: 269
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 27.5%
Đúng hạn: 72.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 53
Tiếp nhận: 105
Giải quyết: 107
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 81.3%
Đúng hạn: 17.8%
Trễ hạn: 0.9%
Mức độ 2: 35
Mức độ 3: 48
Mức độ 4: 30
Tiếp nhận: 1232
Giải quyết: 1203
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.4%
Đúng hạn: 9.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 49
Mức độ 4: 28
Tiếp nhận: 139
Giải quyết: 139
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 63.3%
Đúng hạn: 36.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 69
Tiếp nhận: 88
Giải quyết: 89
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 95.5%
Đúng hạn: 3.4%
Trễ hạn: 1.1%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 48
Mức độ 4: 69
Tiếp nhận: 81
Giải quyết: 80
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 87.5%
Đúng hạn: 12.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 36
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 681
Giải quyết: 694
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 39
Giải quyết: 37
Trễ hạn: 25
Trước hạn: 24.3%
Đúng hạn: 2.7%
Trễ hạn: 73%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 36
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 94
Mức độ 3: 59
Mức độ 4: 281
Tiếp nhận: 16156
Giải quyết: 16194
Trễ hạn: 37
Trước hạn: 94.9%
Đúng hạn: 5%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 73
Mức độ 3: 62
Mức độ 4: 283
Tiếp nhận: 15789
Giải quyết: 15859
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.2%
Đúng hạn: 5.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 93
Mức độ 3: 55
Mức độ 4: 278
Tiếp nhận: 14780
Giải quyết: 14767
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 95.4%
Đúng hạn: 4.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 71
Mức độ 3: 73
Mức độ 4: 287
Tiếp nhận: 10336
Giải quyết: 10327
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.6%
Đúng hạn: 3.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 80
Mức độ 3: 65
Mức độ 4: 280
Tiếp nhận: 7994
Giải quyết: 8009
Trễ hạn: 43
Trước hạn: 93.7%
Đúng hạn: 6%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 61
Mức độ 3: 108
Mức độ 4: 275
Tiếp nhận: 6845
Giải quyết: 6844
Trễ hạn: 41
Trước hạn: 97.4%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 194
Giải quyết: 194
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%