Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Khác
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Văn phòng Uỷ ban nhân dân 0 4 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 0 0 10 147 4 143 0 1 96.5 % 3.5 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 15 34 60 1 59 1 0 52.5 % 47.5 % 0 %
Sở Nội vụ 0 17 72 36 6 30 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 1 36 29 0 29 0 0 96.6 % 3.4 % 0 %
Sở Tư pháp 0 15 104 3421 428 2993 25 0 99 % 0.3 % 0.7 %
Sở Giao thông vận tải 8 56 60 2806 229 2577 1 0 97.4 % 2.6 % 0 %
Sở Y tế 0 42 84 948 207 741 0 0 92.4 % 7.6 % 0 %
Sở Công Thương 1 99 26 12665 1 12664 0 0 98 % 2 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 20 92 520 1 519 0 0 73.4 % 26.6 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 0 58 32 262 10 252 0 1 98.8 % 1.2 % 0 %
Sở Xây dựng 0 0 58 68 10 58 0 0 75.9 % 24.1 % 0 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0 70 46 2629 250 2379 3 59 75.5 % 24.3 % 0.2 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 7 72 134 1 133 0 0 89.5 % 10.5 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PTNT 0 0 86 129 2 127 0 1 96.9 % 3.1 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 45 74 110 2 108 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 0 10 39 374 27 347 0 0 89.3 % 10.7 % 0 %
Thanh tra tỉnh 0 5 4 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
BQL khu Đại học Nam Cao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bộ CHQS tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thị xã Duy Tiên 1 73 246 9317 52 9265 1 0 98.5 % 1.5 % 0 %
UBND Thành phố Phủ Lý 11 87 216 9197 43 9154 5 0 96.2 % 3.7 % 0.1 %
UBND Huyện Thanh Liêm 10 91 213 8993 8 8985 4 0 99 % 1 % 0 %
UBND Huyện Kim Bảng 11 92 214 6359 1 6358 9 0 98.3 % 1.7 % 0 %
UBND Huyện Lý Nhân 7 84 224 6156 41 6115 1 0 93.9 % 6.1 % 0 %
UBND Huyện Bình Lục 8 86 218 6096 31 6065 2 0 95 % 5 % 0 %
Công an tỉnh 0 0 1 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bảo hiểm xã hội tỉnh 0 9 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Khác: 0
Một phần: 4
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 10
Tiếp nhận: 147
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 143
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.5%
Đúng hạn: 3.5%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 15
Toàn trình: 34
Tiếp nhận: 60
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 59
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 52.5%
Đúng hạn: 47.5%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 17
Toàn trình: 72
Tiếp nhận: 36
Đang xử lý: 6
Trả kết quả: 30
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 1
Toàn trình: 36
Tiếp nhận: 29
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 29
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.6%
Đúng hạn: 3.4%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 15
Toàn trình: 104
Tiếp nhận: 3421
Đang xử lý: 428
Trả kết quả: 2993
Trễ hạn: 25
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 0.3%
Trễ hạn: 0.7%
Khác: 8
Một phần: 56
Toàn trình: 60
Tiếp nhận: 2806
Đang xử lý: 229
Trả kết quả: 2577
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 97.4%
Đúng hạn: 2.6%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 42
Toàn trình: 84
Tiếp nhận: 948
Đang xử lý: 207
Trả kết quả: 741
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92.4%
Đúng hạn: 7.6%
Trễ hạn: 0%
Khác: 1
Một phần: 99
Toàn trình: 26
Tiếp nhận: 12665
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 12664
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 20
Toàn trình: 92
Tiếp nhận: 520
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 519
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 73.4%
Đúng hạn: 26.6%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 58
Toàn trình: 32
Tiếp nhận: 262
Đang xử lý: 10
Trả kết quả: 252
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.8%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 58
Tiếp nhận: 68
Đang xử lý: 10
Trả kết quả: 58
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 75.9%
Đúng hạn: 24.1%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 70
Toàn trình: 46
Tiếp nhận: 2629
Đang xử lý: 250
Trả kết quả: 2379
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 75.5%
Đúng hạn: 24.3%
Trễ hạn: 0.2%
Khác: 0
Một phần: 7
Toàn trình: 72
Tiếp nhận: 134
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 133
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 89.5%
Đúng hạn: 10.5%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 86
Tiếp nhận: 129
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 127
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.9%
Đúng hạn: 3.1%
Trễ hạn: 0%
Khác: 1
Một phần: 45
Toàn trình: 74
Tiếp nhận: 110
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 108
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 10
Toàn trình: 39
Tiếp nhận: 374
Đang xử lý: 27
Trả kết quả: 347
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 89.3%
Đúng hạn: 10.7%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 5
Toàn trình: 4
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 1
Một phần: 73
Toàn trình: 246
Tiếp nhận: 9317
Đang xử lý: 52
Trả kết quả: 9265
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 98.5%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 0%
Khác: 11
Một phần: 87
Toàn trình: 216
Tiếp nhận: 9197
Đang xử lý: 43
Trả kết quả: 9154
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 96.2%
Đúng hạn: 3.7%
Trễ hạn: 0.1%
Khác: 10
Một phần: 91
Toàn trình: 213
Tiếp nhận: 8993
Đang xử lý: 8
Trả kết quả: 8985
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 0%
Khác: 11
Một phần: 92
Toàn trình: 214
Tiếp nhận: 6359
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 6358
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 98.3%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 0%
Khác: 7
Một phần: 84
Toàn trình: 224
Tiếp nhận: 6156
Đang xử lý: 41
Trả kết quả: 6115
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 93.9%
Đúng hạn: 6.1%
Trễ hạn: 0%
Khác: 8
Một phần: 86
Toàn trình: 218
Tiếp nhận: 6096
Đang xử lý: 31
Trả kết quả: 6065
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 95%
Đúng hạn: 5%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 9
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%