số ngày giải quyết thủ tục

Nguyễn Thị Xuân — lúc 16:12:22 ngày 29/06/2022

số ngày giải quyết thủ tục

Trả lời

Theo nội dung bộ thủ tục đã được công bố : 2 ngày

Đỗ Thị Như — lúc 16:18:05 ngày 29/06/2022

Quay lại danh sách câu hỏi