nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Nguyễn Thị Minh Tuyết — lúc 09:13:14 ngày 14/06/2022

Tôi muốn mở cùng lúc 1 nhóm trẻ và 1 lớp mẫu giáo độc lập tại cùng 1 địa điểm để nhận trẻ từ 3 tháng đến 6 tuổi có được hay không ạ

Trả lời

Bạn có thể thành lập 1 nhóm trẻ và 1 lớp mẫu giáo độc lập tại cùng 1 địa điểm nếu đáp ứng được đủ các quy định theo thủ tục hành chính: Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tại địa chỉ
https://dichvucong.hanam.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&maThuTuc=23271&thutuc=&numCQ=28&dieuKienMoRong=&maCoQuan=btt_cap_xa&maLinhVuc=GDDT&maMucDo=&maCapTT=1&tokenCsrf=1db4093f74e8ee213477dbe2a70f5eca-342081d151f282574e43e5c48d1ca5d6

Nguyễn Văn Sơn — lúc 16:39:47 ngày 06/07/2022

Quay lại danh sách câu hỏi