Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Nguyễn Thị Thu Hương

Ngày sinh: 10/02/1981

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Nội vụ - Trung tâm Hành chính công tỉnh

Đánh giá
Nguyễn Thị Thu Hương

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Nội vụ - Trung tâm Hành chính công tỉnh

Đánh giá
Nguyễn Thị Thắm

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Nội vụ - Trung tâm Hành chính công tỉnh

Đánh giá
Nguyễn Thị Thu Hương

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng sở nội vụ

Đánh giá
Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: