CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1865 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 2.000024.000.00.00.H25 Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
47 2.000765.000.00.00.H25 Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ Đầu tư vào nông nghiệp,nông thôn
48 ODA022 Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
49 1.005125.000.00.00.H25 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
50 2.001610.000.00.00.H25 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
51 1.008360.000.00.00.H25 Thủ tục Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Lao động
52 1.008365.000.00.00.H25 Thủ tục Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 Lao động
53 1.004964.000.00.00.H25 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm pu chia thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Hà Nam. Người có công
54 2.000978.000.00.00.H25 Giải quyết chế độ đối với Thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Người có công
55 2.000025.000.00.00.H25 Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
56 1.005132.000.00.00.H25 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Quản lý lao động ngoài nước
57 1.005218.000.00.00.H25 Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Tổ chức cán bộ
58 1.001978.000.00.00.H25 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc Làm
59 3.000204.000.00.00.H25 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp Việc Làm
60 1.007933.000.00.00.H25 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Bảo vệ thực vật