Tìm thấy 171 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
2
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
3
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
4
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 4
5
Hợp nhất Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
6
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
7
Thành lập Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
8
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
9
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
10
Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
11
Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập.
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
12
Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt).
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
13
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng (trường hợp Văn phòng công chứng bị thu hồi quyết định cho phép thành lập)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
14
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
15
Công chứng bản dịch
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng