Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 770 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
216309160170
 • - Về việc: Thay đổi nội dung Đăng ký hộ kinh doanh.
 • NGUYỄN HỮU CƯỜNG (168363251)
 • - Ngày nộp: 30/12/2016 17:25:41
 • - Ngày tiếp nhận: 30/12/2016 17:25:41
 • - Ngày dự kiến trả: 05/01/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 216309160170 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch
2
211301160292
 • - Về việc: Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
 • NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG
 • - Ngày nộp: 26/07/2016 16:28:12
 • - Ngày tiếp nhận: 26/07/2016 16:28:12
 • - Ngày dự kiến trả: 29/07/2016 07:00:00
 • Hồ sơ 211301160292 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
3
216310170633
 • - Về việc: Đăng ký, xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất đã thế chấp và xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp, để thu hồi nợ.
 • NGUYỄN QUANG HƯNG
 • - Ngày nộp: 24/03/2017 09:49:07
 • - Ngày tiếp nhận: 24/03/2017 09:49:07
 • - Ngày dự kiến trả: 27/03/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 216310170633 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài nguyên và Môi trường
4
216310170635
 • - Về việc: Đăng ký, xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất đã thế chấp và xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp, để thu hồi nợ.
 • TRỊNH VĂN KẾ
 • - Ngày nộp: 24/03/2017 10:04:41
 • - Ngày tiếp nhận: 24/03/2017 10:04:41
 • - Ngày dự kiến trả: 27/03/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 216310170635 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài nguyên và Môi trường
5
216310170636
 • - Về việc: Đăng ký, xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất đã thế chấp và xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp, để thu hồi nợ.
 • TRỊNH VĂN KẾ
 • - Ngày nộp: 24/03/2017 10:05:47
 • - Ngày tiếp nhận: 24/03/2017 10:05:47
 • - Ngày dự kiến trả: 27/03/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 216310170636 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài nguyên và Môi trường
6
216310170637
 • - Về việc: Đăng ký, xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất đã thế chấp và xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp, để thu hồi nợ.
 • ĐINH VĂN KIỂU
 • - Ngày nộp: 24/03/2017 10:07:53
 • - Ngày tiếp nhận: 24/03/2017 10:07:53
 • - Ngày dự kiến trả: 27/03/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 216310170637 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài nguyên và Môi trường
7
216310170638
 • - Về việc: Đăng ký, xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất đã thế chấp và xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp, để thu hồi nợ.
 • TRƯƠNG QUỐC TRỊ
 • - Ngày nộp: 24/03/2017 10:14:50
 • - Ngày tiếp nhận: 24/03/2017 10:14:50
 • - Ngày dự kiến trả: 27/03/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 216310170638 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài nguyên và Môi trường
8
216310170639
 • - Về việc: Đăng ký, xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất đã thế chấp và xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp, để thu hồi nợ.
 • LƯƠNG VĂN TUẤN
 • - Ngày nộp: 24/03/2017 10:29:52
 • - Ngày tiếp nhận: 24/03/2017 10:29:52
 • - Ngày dự kiến trả: 27/03/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 216310170639 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài nguyên và Môi trường
9
216310170641
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
 • TRẦN VĂN HẢI
 • - Ngày nộp: 24/03/2017 11:02:39
 • - Ngày tiếp nhận: 24/03/2017 11:02:39
 • - Ngày dự kiến trả: 05/04/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 216310170641 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài nguyên và Môi trường
10
216310170643
 • - Về việc: Đăng ký, xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất đã thế chấp và xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp, để thu hồi nợ.
 • NGUYỄN HỮU HUY
 • - Ngày nộp: 24/03/2017 15:36:10
 • - Ngày tiếp nhận: 24/03/2017 15:36:10
 • - Ngày dự kiến trả: 28/03/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 216310170643 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài nguyên và Môi trường
11
216310170644
 • - Về việc: Đăng ký, xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất đã thế chấp và xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp, để thu hồi nợ.
 • NGUYỄN THỊ THÚY
 • - Ngày nộp: 24/03/2017 15:56:19
 • - Ngày tiếp nhận: 24/03/2017 15:56:19
 • - Ngày dự kiến trả: 28/03/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 216310170644 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài nguyên và Môi trường
12
216310170652
 • - Về việc: Đăng ký, xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất đã thế chấp và xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp, để thu hồi nợ.
 • NGUYỄN ĐẮC CƯỜNG
 • - Ngày nộp: 27/03/2017 10:15:09
 • - Ngày tiếp nhận: 27/03/2017 10:15:09
 • - Ngày dự kiến trả: 28/03/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 216310170652 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài nguyên và Môi trường
13
216310170658
 • - Về việc: Đăng ký, xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất đã thế chấp và xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp, để thu hồi nợ.
 • LÝ VĂ THỊNH
 • - Ngày nộp: 27/03/2017 15:54:26
 • - Ngày tiếp nhận: 27/03/2017 15:54:26
 • - Ngày dự kiến trả: 29/03/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 216310170658 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài nguyên và Môi trường
14
216310170659
 • - Về việc: Đăng ký, xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất đã thế chấp và xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp, để thu hồi nợ.
 • PHẠM VĂN HỌC
 • - Ngày nộp: 27/03/2017 16:06:50
 • - Ngày tiếp nhận: 27/03/2017 16:06:50
 • - Ngày dự kiến trả: 29/03/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 216310170659 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài nguyên và Môi trường
15
212401170397
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
 • HOÀNG VĂN ĐỨC (168085757)
 • - Ngày nộp: 10/03/2017 09:20:27
 • - Ngày tiếp nhận: 10/03/2017 09:20:27
 • - Ngày dự kiến trả: 28/03/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 212401170397 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng sở TP