Mức độ 3  Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

Ký hiệu thủ tục: CA_XA_024
Lượt xem: 145
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Công an xã
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công an
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp xã.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Chưa quy định cụ thể.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật.
Lệ phí Không
Phí
Căn cứ pháp lý - Luật Cư trú (Luật số 81/2006/QH11, ngày 29/11/2006).

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (Luật số 36/2013/QH13, ngày 20/6/2013).

- Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

- Thông tư số 35/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

- Thông tư số 36/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

+ Thông tư số 61/2014/TT-BCA, ngày 20/11/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.

- Trường hợp đăng ký thường trú không đúng thẩm quyền, không đúng điều kiện và đối tượng quy định tại Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Trưởng Công an cấp xã báo cáo, đề xuất Trưởng Công an cấp huyện huỷ bỏ việc đăng ký thường trú trái pháp luật.

- Trưởng Công an cấp huyện ký Quyết định việc hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật và gửi cho Công an cấp xã và công dân.

- Công an cấp xã và công dân thực hiện Quyết định hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật.

- Hồ sơ đăng ký thường trú trái pháp luật. - Các giấy tờ, tài liệu khác chứng minh việc đăng ký thường trú trái pháp luật (nếu có).

File mẫu:

Không