Mức độ 3  Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã

Ký hiệu thủ tục: CA_XA_025
Lượt xem: 137
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Công an xã
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công an
Cách thức thực hiện Tại trụ sở Công an xã, phường, thị trấn.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Chưa quy định cụ thể
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trái pháp luật.
Lệ phí Không
Phí
Căn cứ pháp lý - Luật Cư trú (Luật số 81/2006/QH11, ngày 29/11/2006).

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (Luật số 36/2013/QH13, ngày 20/6/2013).

- Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

- Thông tư số 35/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

- Thông tư số 36/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

+ Thông tư số 61/2014/TT-BCA, ngày 20/11/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.

Trường hợp đăng ký tạm trú không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng điều kiện quy định tại Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Trưởng Công an xã, phường, thị trấn báo cáo, đề xuất Trưởng Công an cấp huyện hủy bỏ việc đăng ký tạm trú trái pháp luật.

Trưởng Công an cấp huyện ký Quyết định việc hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trái pháp luật và gửi cho Công an xã, phường, thị trấn và công dân.

Công an xã, phường, thị trấn và công dân thực hiện Quyết định việc hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trái pháp luật.

- Hồ sơ đăng ký tạm trú trái pháp luật. - Các giấy tờ, tài liệu khác chứng minh việc đăng ký tạm trú trái pháp luật (nếu có).

File mẫu:

Không