Mức độ 3  Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở

Ký hiệu thủ tục: ATLD008
Lượt xem: 2929
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Cơ sở tổ chức huấn luyện.
Lĩnh vực An toàn lao động
Cách thức thực hiện Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị thẩm định của Cơ sở.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Văn bản trả lời của Sở Lao động - TBXH.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý + Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
+ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

+ Trên cơ sở chương trình khung huấn luyện nhóm 4, Cơ sở xây dựng chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động, gửi Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội nơi Cơ sở có trụ ở chính.

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết của Cơ sở; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

Văn bản đề nghị thẩm định của Cơ sở kèm theo Chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

File mẫu:

Không