Mức độ 3  Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc

Ký hiệu thủ tục: ATLD006
Lượt xem: 4828
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - TBXH.
Lĩnh vực An toàn lao động
Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/06/2013 về ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi vào làm việc.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc. Người sử dụng lao động thông báo cho Sở Lao động - TBXH tỉnh nơi Cơ sở đặt trụ sở chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam

01 bản đăng ký lần đầu sử dụng người dưới 15 tuổi vào làm việc.

File mẫu:

  • Bản đăng ký lần đầu sử dụng người dưới 15 tuổi vào làm việc. Tải về

Không