Mức độ 3  Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa

Ký hiệu thủ tục: ATLD003
Lượt xem: 2728
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng CSLĐTL.
Lĩnh vực An toàn lao động
Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc gửi qua đường bưu điện.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Văn bản thông báo.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý + Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa.
+ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
+ Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh SPHH gửi hồ sơ Đăng ký bản công bố hợp quy tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam, Phòng CSLĐTL thẩm định, tham mưu cho Lãnh đạo Sở ra thông báo.

+ Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 07, Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH.
+ Bản sao (sao y bản chính) chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá.
+ Bản sao có chứng thực kết quả thử nghiệm để đánh giá hợp quy sản phẩm, hàng hóa.

File mẫu:

  • Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 07, Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH. Tải về

+ Đã thực hiện chứng nhận hợp quy.
+ Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy.