Mức độ 3  Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

Ký hiệu thủ tục: ATLD001
Lượt xem: 2869
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - TB và XH
Lĩnh vực An toàn lao động
Cách thức thực hiện + Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam
+ Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở thông báo kết quả về việc đề nghị làm thêm giờ của doanh nghiệp.
Số lượng hồ sơ 02 bộ.
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận của Sở.
Phí hoặc lệ phí + Công việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm phải nằm trong các trường hợp quy đinh của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động, cụ thể:
+ Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt may, da, giày, chế biến nông, lâm, thủy sản;
+ Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;
+ Các trường hợp khác giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn.
Căn cứ pháp lý + Bộ Luật lao động của nước CHXHCN Việt Nam năm 2012.
+ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.
+ Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

Doanh nghiệp xây dựng hồ sơ đề nghị làm thêm giờ từ 200 đến 300 giờ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam. Phòng Chính sách Lao động - Tiền lương xem xét, giải quyết, trình lãnh đạo Sở ra kết quả và chuyển kết quả về cho doanh nghiệp

+ Công văn đề nghị làm thêm giờ.
+ Văn bản thoả thuận của người lao động làm thêm giờ.
+ Phương án làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.
+ Đăng ký kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

File mẫu:

Không