Mức độ 3  Chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng (trường hợp Văn phòng công chứng bị thu hồi quyết định cho phép thành lập)

Ký hiệu thủ tục: CC025
Lượt xem: 911
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện * Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công chứng
Cách thức thực hiện Không quy định.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thu hồi quyết định cho phép thành lập.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động.
Lệ phí Không
Phí
Căn cứ pháp lý - Luật Công chứng năm 2014.

Sở Tư pháp có trách nhiệm thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng, thông báo bằng văn bản với các cơ quan quy định tại Điều 25 của Luật Công chứng, đồng thời đăng báo trung ương hoặc báo địa phương nơi Văn phòng công chứng đã đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng đó.

Không quy định.

File mẫu:

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày bị thu hồi quyết định cho phép thành lập, Văn phòng công chứng có nghĩa vụ nộp đủ số thuế còn nợ, thanh toán xong các khoản nợ khác, làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với công chứng viên, nhân viên của tổ chức mình; đối với yêu cầu công chứng đã tiếp nhận mà chưa công chứng thì phải trả lại hồ sơ yêu cầu công chứng cho người yêu cầu công chứng. Hết thời hạn này mà Văn phòng công chứng chưa hoàn thành xong các nghĩa vụ về tài sản hoặc trường hợp Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động do bị thu hồi quyết định cho phép thành lập vì toàn bộ công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì tài sản của Văn phòng công chứng, của công chứng viên hợp danh được sử dụng để thanh toán các khoản nợ của Văn phòng công chứng theo quy định của pháp luật về dân sự.