Mức độ 3  Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập.

Ký hiệu thủ tục: CC009
Lượt xem: 1287
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện * Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công chứng
Cách thức thực hiện Trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc gửi trực tuyến đến Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (03 ngày giải quyết tại Sở Tư pháp; 04 giải quyết tại Ủy ban nhân dân tỉnh).
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng công chứng.
Lệ phí


Không


Phí
Căn cứ pháp lý - Luật Công chứng năm 2014;

- Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

Bước 1: Văn phòng công chứng chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh .

Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; hoàn thiện hồ sơ và chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết.

Bước 3: Văn phòng công chứng nhận kết quả tại Sở Tư pháp.

- Giấy đề nghị chuyển đổi Văn phòng công chứng; - Báo cáo tình hình tài chính, tổ chức, hoạt động, hồ sơ công chứng hiện đang lưu trữ tại Văn phòng công chứng đề nghị chuyển đổi; - Quyết định bổ nhiệm công chứng viên của công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng đề nghị chuyển đổi (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu).

File mẫu:

  • Giấy đề nghị chuyển đổi Văn phòng công chứng; Tải về

Không