Tìm thấy 2269 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục Cấp lại Giấy phép xây dựng đối với dự án trong khu công nghiệp.
Mức độ 3
Thẩm định thiết kế cơ sở công trình
Mức độ 3
Thủ tục Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN đã được phê duyệt (nhưng không làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất):
Mức độ 3
Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp.
Mức độ 3
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với doanh nghiệp trong KCN.
Mức độ 3
Thủ tục về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các công trình trong khu công nghiệp (đối với trường hợp thiết kế hai bước)
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký nội quy lao động đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp:
Mức độ 3
Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp.
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp.
Mức độ 3
Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
Mức độ 3
Chấp thuận cho phép người lao động nước ngoài tạm trú tại các doanh nghiệp trong KCN:
Mức độ 3
Thủ tục Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp trong KCN.
Mức độ 3
Thủ tục thu hồi Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp:
Mức độ 4
Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp
Mức độ 4
Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trong khu công nghiệp
Loading...