Tìm thấy 2010 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục xác nhận Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án trong khu công nghiệp (dự án phuơng án sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp huyện)
Mức độ 3
Thủ tục xác nhận Đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án trong KCN (đối với phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp huyện)
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp.
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp.
Mức độ 2
Thủ tục kiểm tra xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án trong KCN.
Mức độ 4
Gia hạn Giấy phép xây dựng đối với doanh nghiệp trong KCN
Mức độ 4
Thủ tục Cấp lại Giấy phép xây dựng đối với dự án trong khu công nghiệp.
Mức độ 3
Thẩm định thiết kế cơ sở công trình
Mức độ 3
Thủ tục Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN đã được phê duyệt (nhưng không làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất):
Mức độ 3
Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp.
Mức độ 3
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với doanh nghiệp trong KCN.
Mức độ 3
Thủ tục về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các công trình trong khu công nghiệp (đối với trường hợp thiết kế hai bước)
Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp.
Mức độ 4
Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp.
Mức độ 4
Thủ tục thu hồi Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp:
Loading...