Tìm thấy 2028 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục xác nhận Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án trong khu công nghiệp
Mức độ 3
Thủ tục xác nhận Đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án trong khu công nghiệp
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp.
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp.
Mức độ 2
Thủ tục kiểm tra xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án trong KCN.
Mức độ 4
Gia hạn Giấy phép xây dựng đối với doanh nghiệp trong KCN
Mức độ 4
Thủ tục Cấp lại Giấy phép xây dựng đối với dự án trong khu công nghiệp.
Mức độ 3
Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trong khu công nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý của Ban quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 3
Thẩm định thiết kế cơ sở công trình
Mức độ 3
Thủ tục Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN đã được phê duyệt (nhưng không làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất):
Mức độ 3
Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp.
Mức độ 3
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp
Mức độ 3
Thủ tục về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các công trình trong khu công nghiệp (đối với trường hợp thiết kế hai bước)
Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp.
Mức độ 4
Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp.
Loading...