Tìm thấy 2269 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục Giãn tiến độ đầu tư đối với dự án trong khu công nghiệp
Mức độ 3
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Mức độ 3
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Mức độ 3
Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư đối với dự án trong khu công nghiệp
Mức độ 3
Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý KCN.
Mức độ 3
Thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý khu công nghiệp
Mức độ 2
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Mức độ 3
Thủ tục xác nhận Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án trong khu công nghiệp (dự án phuơng án sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp huyện)
Mức độ 3
Thủ tục xác nhận Đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án trong KCN (đối với phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp huyện)
Mức độ 3
Thủ tục xác nhận Đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với dự án trong KCN (dối với dự án thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp huyện)
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp.
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp.
Mức độ 2
Thủ tục kiểm tra xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án trong KCN.
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp
Mức độ 4
Gia hạn Giấy phép xây dựng đối với doanh nghiệp trong KCN
Loading...