Tìm thấy 2028 thủ tục

Mức độ 3
Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi đổi, cấp lại Căn cước công dân
Mức độ 3
Cấp hộ chiếu phổ thông
Mức độ 3
Cấp lại hộ chiếu phổ thông
Mức độ 3
Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông
Mức độ 4
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Mức độ 4
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 4
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 4
Thủ tục Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 4
Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư trong KCN
Mức độ 4
Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong khu công nghiệp
Mức độ 4
Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
Mức độ 4
Thủ tục Cung cấp thông tin về dự án đầu tư trong khu công nghiệp
Mức độ 3
Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đối với dự án trong khu công nghiệp
Mức độ 3
Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đối với dự án trong khu công nghiệp
Mức độ 3
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) trong khu công nghiệp.
Loading...