Tìm thấy 2185 thủ tục

Mức độ 3
Cấp hộ chiếu công vụ
Mức độ 3
Gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Mức độ 3
Sửa đổi, bổi sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Mức độ 3
Xin phép Tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế của cơ quan, tổ chức nước ngoài.
Mức độ 2
Phê duyệt tiếp nhận viên trợ phi Chính phủ nước ngoài.
Mức độ 4
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 4
Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư trong KCN
Mức độ 4
Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong khu công nghiệp
Mức độ 4
Thủ tục Cung cấp thông tin về dự án đầu tư trong khu công nghiệp
Mức độ 3
Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đối với dự án trong khu công nghiệp
Mức độ 3
Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đối với dự án trong khu công nghiệp
Mức độ 3
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) trong khu công nghiệp.
Mức độ 3
Thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án trong khu công nghiệp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án trong khu công nghiệp thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.
Loading...