Tìm thấy 2208 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)
Mức độ 3
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Mức độ 3
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Mức độ 3
Chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Mức độ 3
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Mức độ 3
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài (đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Mức độ 3
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình.
Mức độ 3
Cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình
Mức độ 3
Cấp giấy phép di dời công trình
Mức độ 3
Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mức độ 3
Gia hạn giấy phép xây dựng
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép xây dựng.
Loading...