Cơ cấu tổ chức Trung tâm Hành chính công

Ngày đăng: 27/06/2017 - Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND Tỉnh Hà Nam

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Hành chính công

 


 

 

Ông: Trần Đức Thuấn

Giám đốc Trung tâm Hành chính công

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động:

Email:

 

 

 

 

Bà: Nguyễn Thị Thái

Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động:

Email: 

 

 

 

 

Ông: Nguyễn Xuân Chinh

Chuyên viên

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động:

Email: 

 

 

 

 

Ông: Nguyễn Đức Thuấn

Nhân viên

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động:

Email: