Chức năng nhiệm vụ Trung tâm hành chính công

Ngày đăng: 27/06/2017 - Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND Tỉnh Hà Nam

Chức năng nhiệm vụ Trung tâm hành chính công

1. Chức năng: Trung tâm có chức năng điều hành, đảm bảo các điều kiện hoạt động phối hợp đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin và hướng dẫn, giám sát, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương.

2. Nhiệm vụ:

a) Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí…) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.

b) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính;

c) Theo dõi, đôn đốc công chức các cơ quan, đơn vị được bố trí đến làm việc tại Trung tâm; phối hợp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức được bố trí làm nhiệm vụ tại Trung tâm;

d) Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật; bố trí khoa học, hợp lý các khu vực cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, trang thiết bị công nghệ thông tin, khu vực dịch vụ phục vụ tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm;

đ) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định;

e) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được giao.