Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan

Logo Sở Y tế Sở Y tế

  • Điện thoại: 0733 582 001

Logo Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường

  • Điện thoại: 073.3976484