Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan

Sở Khoa học và Công nghệ

  • Điện thoại: 0226.3.853398
  • Email: skhcn@hanam.gov.vn
  • Fax: 0226.3. 853398

Sở Nông nghiệp và PTNT

  • Điện thoại:
  • Email: Snnptnt@hanam.gov.vn