Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Phê duyệt tiếp nhận viên trợ phi Chính phủ nước ngoài.

Cơ quan giải quyết Văn phòng UBND Tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực Ngoại vụ

Loading...