Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Xin phép Tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế của cơ quan, tổ chức nước ngoài.

Cơ quan giải quyết Văn phòng UBND Tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực Ngoại vụ

Loading...