Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Cơ quan giải quyết Văn phòng UBND Tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực Ngoại vụ

Loading...