Tìm thấy 1801 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
92
Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
93
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm
Mức độ 3
94
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm (Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực)
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm
Mức độ 3
95
Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm
Mức độ 3
96
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm.
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm
Mức độ 3
97
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm
Mức độ 3
98
Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm
Mức độ 4
99
Công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và PTNT
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Mức độ 4
100
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật.
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và PTNT
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Mức độ 4
101
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và PTNT
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Mức độ 4
102
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và PTNT
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Mức độ 4
103
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón.
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và PTNT
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Mức độ 4
104
Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và PTNT
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Mức độ 4
105
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương.
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và PTNT
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật