Tìm thấy 1658 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
92
Cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
93
Gia hạn Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh lao động từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
94
Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh lao động từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
95
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
96
Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
97
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
98
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm
Mức độ 3
99
Cấp lại Giấy xác nhận nội dung Quảng cáo thực phẩm (Sản phẩm thực phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng thay đổi về nội dung quảng cáo hoặc giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm hết hiệu lực)
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm
Mức độ 3
100
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm (Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực)
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm
Mức độ 3
101
Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm
Mức độ 3
102
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm.
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm
Mức độ 3
103
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm
Mức độ 3
104
Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung Quảng cáo thực phẩm
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm
Mức độ 3
105
Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm