Tìm thấy 1658 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
76
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
77
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (TTHC cấp xã/phường/thị trấn)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
78
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
79
Thủ tục trả lại tài sản
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
80
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
81
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
82
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
83
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
84
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
85
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
86
Giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
87
Giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
88
Trả lại tài sản trong hoạt động thi hành án dân sự
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
89
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
90
Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội