Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 1969 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
76
Thủ tục trả lại tài sản trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
77
Thủ tục trả lại tài sản trong hoạt động thi hành án dân sự
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
78
Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
79
Thủ tục chi trả tiền bồi thường
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
80
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
81
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
82
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
83
Thủ tục trả lại tài sản
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
84
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
85
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
86
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
87
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
88
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
89
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
90
Giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước