Tìm thấy 1769 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
76
Thủ tục trả lại tài sản trong hoạt động thi hành án dân sự
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
77
Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
78
Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
79
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
80
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (TTHC cấp xã/phường/thị trấn)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
81
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
82
Thủ tục trả lại tài sản
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
83
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
84
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
85
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
86
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
87
Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
88
Cấp giấy phép hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
89
Gia hạn Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh lao động từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
90
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội