Kết quả giải quyết năm 2019 tại bộ phận một cửa

Tháng 5/2019
 • Tiếp nhận: 7353 hs.
 • Giải quyết: 7175 hs.
 • HST còn hạn: 1398 hs.
 • HST trễ hạn: 26 hs.
 • 90.9% trước hạn
 • 7.6% đúng hạn
Tháng 4/2019
 • Tiếp nhận: 14749 hs.
 • Giải quyết: 14584 hs.
 • HST còn hạn: 1195 hs.
 • HST trễ hạn: 63 hs.
 • 94.4% trước hạn
 • 5% đúng hạn
Tháng 3/2019
 • Tiếp nhận: 17930 hs.
 • Giải quyết: 18002 hs.
 • HST còn hạn: 1085 hs.
 • HST trễ hạn: 36 hs.
 • 96.5% trước hạn
 • 2.6% đúng hạn
Tháng 2/2019
 • Tiếp nhận: 13918 hs.
 • Giải quyết: 13497 hs.
 • HST còn hạn: 1085 hs.
 • HST trễ hạn: 33 hs.
 • 97% trước hạn
 • 2.4% đúng hạn
Tháng 1/2019
 • Tiếp nhận: 15005 hs.
 • Giải quyết: 15234 hs.
 • HST còn hạn: 532 hs.
 • HST trễ hạn: 62 hs.
 • 95.4% trước hạn
 • 4.1% đúng hạn
Tháng 12/2018
 • Tiếp nhận: 13108 hs.
 • Giải quyết: 12878 hs.
 • HST còn hạn: 1077 hs.
 • HST trễ hạn: 52 hs.
 • 96.5% trước hạn
 • 2.9% đúng hạn
Tháng 11/2018
 • Tiếp nhận: 16379 hs.
 • Giải quyết: 16591 hs.
 • HST còn hạn: 1030 hs.
 • HST trễ hạn: 53 hs.
 • 96.7% trước hạn
 • 2.7% đúng hạn
Tháng 10/2018
 • Tiếp nhận: 19281 hs.
 • Giải quyết: 19190 hs.
 • HST còn hạn: 1345 hs.
 • HST trễ hạn: 40 hs.
 • 96.3% trước hạn
 • 3.3% đúng hạn
Tháng 9/2018
 • Tiếp nhận: 17525 hs.
 • Giải quyết: 17482 hs.
 • HST còn hạn: 1285 hs.
 • HST trễ hạn: 46 hs.
 • 97.4% trước hạn
 • 2.3% đúng hạn
Tháng 8/2018
 • Tiếp nhận: 24491 hs.
 • Giải quyết: 24345 hs.
 • HST còn hạn: 1286 hs.
 • HST trễ hạn: 36 hs.
 • 97.2% trước hạn
 • 2.6% đúng hạn
Tháng 7/2018
 • Tiếp nhận: 21626 hs.
 • Giải quyết: 21651 hs.
 • HST còn hạn: 1180 hs.
 • HST trễ hạn: 32 hs.
 • 96% trước hạn
 • 3.9% đúng hạn
Tháng 6/2018
 • Tiếp nhận: 18706 hs.
 • Giải quyết: 18641 hs.
 • HST còn hạn: 1209 hs.
 • HST trễ hạn: 38 hs.
 • 96.1% trước hạn
 • 3.6% đúng hạn