Kết quả giải quyết năm 2019 tại bộ phận một cửa

Tháng 8/2019
 • Tiếp nhận: 9742 hs.
 • Giải quyết: 9802 hs.
 • HST còn hạn: 1375 hs.
 • HST trễ hạn: 23 hs.
 • 97.7% trước hạn
 • 1.6% đúng hạn
Tháng 7/2019
 • Tiếp nhận: 20730 hs.
 • Giải quyết: 20455 hs.
 • HST còn hạn: 1409 hs.
 • HST trễ hạn: 58 hs.
 • 97.1% trước hạn
 • 2.5% đúng hạn
Tháng 6/2019
 • Tiếp nhận: 16139 hs.
 • Giải quyết: 16272 hs.
 • HST còn hạn: 1149 hs.
 • HST trễ hạn: 53 hs.
 • 96.3% trước hạn
 • 3% đúng hạn
Tháng 5/2019
 • Tiếp nhận: 21020 hs.
 • Giải quyết: 20882 hs.
 • HST còn hạn: 1263 hs.
 • HST trễ hạn: 118 hs.
 • 94.2% trước hạn
 • 4.8% đúng hạn
Tháng 4/2019
 • Tiếp nhận: 14746 hs.
 • Giải quyết: 14583 hs.
 • HST còn hạn: 1166 hs.
 • HST trễ hạn: 107 hs.
 • 94.4% trước hạn
 • 5.1% đúng hạn
Tháng 3/2019
 • Tiếp nhận: 17930 hs.
 • Giải quyết: 18002 hs.
 • HST còn hạn: 1058 hs.
 • HST trễ hạn: 82 hs.
 • 96.5% trước hạn
 • 3% đúng hạn
Tháng 2/2019
 • Tiếp nhận: 13918 hs.
 • Giải quyết: 13498 hs.
 • HST còn hạn: 1079 hs.
 • HST trễ hạn: 60 hs.
 • 97% trước hạn
 • 2.4% đúng hạn
Tháng 1/2019
 • Tiếp nhận: 15004 hs.
 • Giải quyết: 15232 hs.
 • HST còn hạn: 531 hs.
 • HST trễ hạn: 85 hs.
 • 95.4% trước hạn
 • 4.3% đúng hạn
Tháng 12/2018
 • Tiếp nhận: 13106 hs.
 • Giải quyết: 12878 hs.
 • HST còn hạn: 1028 hs.
 • HST trễ hạn: 74 hs.
 • 96.6% trước hạn
 • 2.9% đúng hạn
Tháng 11/2018
 • Tiếp nhận: 16379 hs.
 • Giải quyết: 16597 hs.
 • HST còn hạn: 979 hs.
 • HST trễ hạn: 73 hs.
 • 96.7% trước hạn
 • 2.7% đúng hạn
Tháng 10/2018
 • Tiếp nhận: 19281 hs.
 • Giải quyết: 19190 hs.
 • HST còn hạn: 1320 hs.
 • HST trễ hạn: 58 hs.
 • 96.3% trước hạn
 • 3.3% đúng hạn
Tháng 9/2018
 • Tiếp nhận: 17525 hs.
 • Giải quyết: 17482 hs.
 • HST còn hạn: 1266 hs.
 • HST trễ hạn: 58 hs.
 • 97.4% trước hạn
 • 2.3% đúng hạn